Privacybeleid en gebruik beeldmateriaal

De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid De Oude Ambachten (hierna: DOA) verwerkt voor haar doel om jaarlijks deel te nemen aan de Brabantsedag in Heeze persoonsgegevens, waarvoor zij verwerkingsverantwoordelijke is.

DOA verwerkt persoonsgegevens uiteraard vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een van de verplichtingen uit deze wet is om betrokkenen te informeren over de verwerkingen die wij uitvoeren en waarom wij dat doen. Dat leggen we in deze privacyverklaring uit, maar als je nog vragen hebt, kun je natuurlijk contact opnemen via secretariaat@deoudeambachten.nl.

Welke persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. DOA kan de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • initialen, voor- en achternaam, tussenvoegsel, leeftijd en geslacht;
 • e-mailadres, postadres en (mobiele) telefoonnummer;
 • gegevens die voor deelname aan het bouwseizoen, evenementen of de Brabantsedag zelf noodzakelijk zijn, waarbij je in ieder geval moet denken aan kleding en schoenmaten;
 • gegevens voor het afhandelen van een sponsorovereenkomst

Alle persoonsgegevens waarover wij beschikken, stel je zelf aan ons ter beschikking: zodra je lid wordt, je opgeeft voor een evenement of deelname aan de Brabantsedag en zodra sponsoring wordt toegezegd. Wil je bepaalde persoonsgegevens niet aan ons verstrekken, dan kan het zijn dat wij je moeten uitsluiten van lidmaatschap of deelname.

Voor welke doelen en op welke grond?

DOA verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om contact op te nemen naar aanleiding van een vraag of verzoek om lid te kunnen worden;
 • om het lidmaatschap aan te gaan en na te komen;
 • om je op de hoogte te houden van alle informatie die voor de leden van DOA belangrijk is, waaronder uitnodigingen van evenementen, informatie over de voortgang en de gang van zaken tijdens het weekend van de Brabantsedag;
 • om sponsoring conform afspraken daarover te behandelen

Deze verwerkingen worden gebaseerd op de volgende grondslagen: de uitvoering van een overeenkomst (de lidmaatschaps- of sponsorovereenkomst), de behartiging van ons gerechtvaardigd belang en/of jouw toestemming verwerkt.

Opslagbeperking

Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerking voor het doel waarvoor ze worden gebruikt. DOA controleert daarom jaarlijks welke leden er nog lid zijn en verwijdert personen en al hun gegevens die dat niet meer zijn. Jaarlijks na de Brabantsedag worden specifieke gegevens over deelname aan de optocht verwijderd. Ook van voormalige sponsoren bewaren wij geen persoonsgegevens meer als duidelijk is dat er geen sponsoring meer zal plaatsvinden.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Intern worden de gegevens van leden voor deelname aan de optocht gedeeld met de commissiehoofden van de verschillende commissies. In het geval dat DOA persoonsgegevens in de toekomst met derden zou moet delen, dan zullen wij van die partijen ook verlangen dat zij aan de privacywetgeving voldoen.

Hoe worden persoonsgegevens beschermd?

DOA neemt zoveel mogelijk passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Wat zijn jouw rechten?

Met betrekking tot de persoonsgegevens die DOA van jou verwerkt, heb je het recht:

 • daarover informatie te verkrijgen;
 • die persoonsgegevens in te zien;
 • die persoonsgegevens te rectificeren;
 • die persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • de verwerking van die persoonsgegevens te beperken
 • die persoonsgegevens over te laten dragen;
 • tegen de verwerking van die persoonsgegevens bezwaar te maken; en
 • zogenoemde geautomatiseerde besluitvorming te weigeren.

Als wij gegevens met uitdrukkelijke toestemming verwerken, dan kun je die toestemming ook altijd weer intrekken. Een verzoek kun je sturen naar secretariaat@deoudeambachten.nl. Ook staat het indienen van een klacht bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, tot je beschikking, maar we hopen natuurlijk dat we dat samen kunnen voorkomen.

Wijzigen of aanvullen

Als het nodig zou zijn, zullen wij dit privacybeleid wijzigen of aanvullen. Op deze pagina vind je altijd de meest recente versie. Wij adviseren je daarom regelmatig ons privacybeleid te bekijken.

Gebruik beeldmateriaal

Social media worden steeds belangrijker, ook voor DOA. Hiermee presenteert DOA zich naar buiten, maar we gebruiken social media vooral ook om jou als lid te informeren over leuke en belangrijke zaken. Daarbij maken we vaak ook gebruik van beeldmateriaal waar onze leden op kunnen staan. DOA vindt het netjes om je ook hierover te informeren.

Nieuwe leden zullen uitdrukkelijk om toestemming hiervoor worden gevraagd. Voor bestaande leden verzoeken we je contact op te nemen via secretariaat@deoudeambachten.nl om jouw bezwaar kenbaar te maken. Daarbij maken we de ouders van kinderen onder 16 erop attent dat zij in principe de toestemming voor hun kinderen moeten geven en kunnen onthouden.

Bij het gebruik van beeldmateriaal zullen we altijd afwegen of het bericht en het gebruik van het beeldmateriaal gepast is. Mocht je toch nog bezwaar maken tegen de publicatie, dan zullen we het betreffende bericht zo spoedig mogelijk van onze kanalen verwijderen. We informeren je hierbij ook dat beeldmateriaal ook door derden, waaronder de Stichting Brabantsedag kan worden overgenomen waartegen DOA in dat geval misschien niet altijd actie kan ondernemen. Maar ook de Stichting gebruikt beeldmateriaal alléén om een positief beeld van de Brabantsedag en de wagenbouwers te scheppen.